Tali Vishne

About Dr. Tali Vishne The center is headed by the psychiatrist Dr Tali Vishne. Dr Vishne graduated from Tel Aviv University medical school in 1998. She held several positions in the public psychiatric services, treating individuals from many sectors of the population and variable socioeconomic status. She headed the unit treating southern Tel Aviv in Brill Mental Health Center […]

חוות דעת נזיקית

חוות דעת נזיקית מהווה אף היא מסמך משפטי השקול לעדות, ואף היא מבוססת על בדיקה פסיכיאטרית, נתוני רקע ומבדקים נוספים בהתאם לצורך, כגון הערכה פסיכולוגית, קוגניטיבית, או עיסוקית (הערכה המבוצעת על ידי מרפא בעיסוק). חוות דעת נזיקית תענה בדרך כלל על השאלות האם קיים נזק נפשי ומהו, כיצד הוא משפיע על התפקוד, ובמקרה של תביעה […]

חוות דעת פלילית

חוות דעת פסיכיאטרית היא מסמך משפטי הערוך על ידי פסיכיאטר ומתבסס על בדיקה קלינית, על מסמכים קודמים, על איסוף מידע מגורמים שונים, ועל בדיקות עזר נוספות בהתאם לצורך. המסמך שקול לעדות הניתנת בבית משפט. חוות דעת יכולות להיות פליליות או אזרחיות, ולעסוק בהתאם בסוגיות של אחריות פלילית או בסוגיות של נזק ופיצוי, בהתאמה. חוות דעת […]

תעודת רופא

אחד השירותים המוצעים במכון הוא הכנה של תעודה רפואית שמטרתה לקבוע צורך במינוי אפוטרופסות לגוף ו/או לרכוש או כשירות משפטית, למשל לפני עריכת צוואה. תעודה זו נקראת תעודת רופא. על פי החוק, ניתן למנות אפוטרופוס לאדם שבית המשפט הכריז עליו כפסול דין, לקטין שהוריו נפטרו או הוכרזו כפסולי דין, לבוגר בעל צרכים מיוחדים שאינו מסוגל […]

בדיקות מסוגלות הורית

לצוות המכון ניסיון רב מאוד בעבודה מול בתי המשפט. המכון מונה כמומחה מטעם בית המשפט במקרים רבים, במיוחד בתיקי בין המשפט לענייני משפחה. כמו כן אנו נקראים לתת חוות דעת במקרי נזיקין ובמקרים פליליים, כולל הערכת כשירות משפטית. אנו מכינים תעודות רופא לצורך הגשת בקשות לאפוטרופסות או קביעת כשירות הנבדק לחתימה על מסמכים כגון צוואה. […]

עבודה מול רשויות

עבודה מול בית משפט בדיקות מסוגלות הורית תעודת רופא חוות דעת פליליות חוות דעת נזיקיות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב”ד) אנו מספקים (כאשר הדבר נכון רפואית) המלצות למרב”ד (המכון הרפואי לבטיחות בדרכים של משרד הבריאות) המלצות בדבר כשירות לנהיגה. כמו כן אנו עורכים בדיקות פסיכיאטריות ופסיכולוגיות למטופלים אשר רישיון הנהיגה שלהם נשלל לצורך ערעור בפני […]

טיפולים

הערכה וטיפול פסיכיאטרי טיפול פסיכולוגי כל אדם עלול לעמוד בפני קושי נפשי בשלב זה או אחר בחייו, בין אם בילדות כחלק מהתמודדות עם שלבי ההתפתחות המוקדמים; בגיל ההתבגרות כחלק מתהליך ההתבגרות על כל השינויים הכרוכים בו וההתמודדות עם בנית זהות עצמאית; בבגרות כחלק מההתמודדות עם משברי חיים שונים ועם אתגרי הבניה של יחידה משפחתית עצמאית, […]

אבחון דידקטי

אבחון דידקטי הוא אבחון הבא לאתר קשיים בתחומי למידה בסיסיים שונים, כמו קריאה, כתיבה, הבעה והבנת הנקרא. במקרים מסוימים האבחון כולל גם בדיקה של קשיים ייחודיים בחשבון ובאנגלית. מטרת האבחוון למצוא את נקודות הקושי ולאתר את תחומי החוזק של התלמיד, על מנת להתאים לו תוכנית הוראה שתקנה לו דרכי למידה המתאימות ליכולותיו ומתמודדות עם קשייו. […]

אבחון פסיכודידקטי

האבחון הפסיכודידקטי כולל בתוכו מעבר למרכיבי האבחון הדידקטי גם הערכה פסיכולוגית, הכוללת: – אבחון אישיותי הבודקת מרכיבים רגשיים או אישיותיים המובילים לקושי בלמידה – הערכה של יכולות קוגניטיביות אבחון זה מיועד לתלמידים המתמודדים עם קשיי למידה, אך קיים חשש כי קיים מרכיב רגשי או קוגניטיבי בסיסי המשפיע על קשיים אלה ועומד בבסיסם. הוא נותן מענה […]